Dr Bigloo

دکتر داود بابابیگلو، از سوابق علمی و اجرایی متعددی در زمینه تغذیه، مشاور تغذیه و رژیم های غذایی در سازمان ها و موسسات و ارگانهای متعدد برخوردار می باشد. این تجربیات شامل:

  • فعالیت در زمینه تغذیه و رژیم درمانی از سال 1381 در بخش خصوصی.
  • مشاور تغذیه و سلامتی كانون فرهنگی آموزش (قلم چی) از سال 1381.
  • پزشك و مشاور تغذیه و سلامتی شركت صنایع دریایی ایران (صدرا) در پروژه فاز 8 پارس جنوبی در سالهای 83 و 84.
  • پزشك و مشاور تغذیه و سلامتی شركت stat oil نروژ در پروژه فاز 9 پارس جنوبی در سال 86.
  • مشاور تغذیه و سلامتی خانه سلامت شهرداری منطقه 6 تهران در سال 1387.
  • مشاور تغذیه و سلامتی اداره معادنت آموزش و نو آوری آموزش و پرورش تهران در سال 1387.
  • عضو افتخاری انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر.

pic-articles.jpg